Back

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

1.1 Rock Your Rainbow, statutair gevestigd te Den Haag

1.2 De klant: De wederpartij van Rock Your Rainbow, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door Rock Your Rainbow aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan Rock Your Rainbow om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen Rock Your Rainbow en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van Rock Your Rainbow op www.rockyourrainbow.com inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Rock Your Rainbow (www.rockyourrainbow.com), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Rock Your Rainbow van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rock Your Rainbow worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rock Your Rainbow ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door Rock Your Rainbow. Rock Your Rainbow is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

4.4 Rock Your Rainbow kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings- /bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door: 1. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Rock Your Rainbow te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft Rock Your Rainbow toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Rock Your Rainbow.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van Rock Your Rainbow online diensten of producten streeft Rock Your Rainbow ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is Rock Your Rainbow echter niet verplicht.

6.2 Rock Your Rainbow streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen of aangegeven) na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij anders aangegeven. Hiertoe is Rock Your Rainbow echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Rock Your Rainbow kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Rock Your Rainbow zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Rock Your Rainbow verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de producten en diensten. Mocht een product of dienst desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild, geretourneerd of geannuleerd worden. Voor het retourneren en/of omruilen (hierna: retouren) en/of annuleren gelden onderstaande Voorwaarden:

8.1 Producten of diensten, die u via de website heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:

 

  1. Deze producten of diensten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via marije@rockyourrainbow.com. U kunt aangeven welke producten of diensten u wenst te retourneren en bij (om)ruilen voor welke producten of diensten u iets anders wenst te ontvangen.
  2. In geval van een fysiek product geldt dat de geretourneerde producten nog in originele- /nieuwstaat van verzending zijn.
  3. In geval van online producten/diensten geldt dat er nog geen gebruik is gemaakt van het online product of dienst via de daarvoor ontvangen link.
  4. (Online) producten of diensten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
  5. De producten, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour “aangetekend” aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn. Indien het een online product of dienst betreft moet dit per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour aan ons verzonden zijn via info@artjannastories.com en door ons ontvangen zijn.

 

8.2 Rock Your Rainbow accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd, zijn aangemeld worden NIET geaccepteerd.

8.3 Na aanmelding en na ontvangst van het retour zal uitsluitend het bedrag van het geretourneerde product (exclusief Verzendkosten) door ons binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.

8.4 Retouren geldt NIET voor producten of diensten die naar wens van de klant zijn aangepast.

8.5 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen aan marije@rockyourrainbow.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Rock Your Rainbow het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Rock Your Rainbow zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.6 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. Rock Your Rainbow is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien Rock Your Rainbow aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Rock Your Rainbow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rock Your Rainbow is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Rock Your Rainbow aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rock Your Rainbow beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Rock Your Rainbow is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Rock Your Rainbow geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 Rock Your Rainbow is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letselen bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 Rock Your Rainbow sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Rock Your Rainbow bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rock Your Rainbow of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Rock Your Rainbow zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Rock Your Rainbow jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart Rock Your Rainbow tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Rock Your Rainbow bedingen.

10.3 De klant vrijwaart Rock Your Rainbow volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Rock Your Rainbow heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Rock Your Rainbow gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van Rock Your Rainbow verboden om de door Rock Your Rainbow verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Rock Your Rainbow.

 

Artikel 13. Geheimhoudingen/Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Rock Your Rainbow via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Rock Your Rainbow houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen Rock Your Rainbow en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.